Dịch vụ đào tạo

A. Đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng (Lead Auditor- có dấu công nhận quốc tế bởi Examplar Global)

– ISO 9001:2015

– ISO 14001:2015

– ISO 22000:2005

– ISO 27000:2013

– OHSAS 18001:2007

– ISO 50001:2011

…..

B. Dịch vụ đào tạo về tiêu chuẩn:

– Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001).

– Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (HACCP, ISO 22000, BRC…)

– Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14000)

– Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001)

– Hệ thống quản lý an ninh năng lượng ISO 51000

– Hệ thống quản lý an toàn công nghệ thông tin ( ISO 27001:2013)

– Hệ thống thực hành sản xuất tốt (GMP).

– Tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp tốt GLOBAL G.A.P

– Nông nghiệp hữu cơ Organic

–Hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực thiết bị / dụng cụ y tế (ISO 13485:2016)

Tin Liên Quan