Tiêu chuẩn ISO 27000

Giới thiệu ISO 27000

By : 774 Views08/08/2019
Giới thiệu ISO 27000

Giới thiệu ISO 27000

Triển khai an ninh thông tin là thiết lập một hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) nhằm … Đọc thêm » “Giới thiệu ISO 27000”

Triển khai an ninh thông tin là thiết lập một hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) nhằm đảm bảo 3 thuộc tính : Tính tin cậy (Confidentiality), tính toàn vẹn (Integrity) và tính sẵn sàng (Availability). I. ISO 27001 là gì? Mục đích của ISO 27001 là cung cấp cơ sở chung cho việc phát triển các chuẩn an ninh tổ chức và thực tiễn...
Đọc Thêm

Xem thêm