Tiêu chuẩn ISO 22000

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 22000

By : 11 Views08/08/2019
Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 22000

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 22000

I. GIỚI THIỆU ISO 22000 Đảm bảo tính nguyên vẹn của chuỗi cung cấp thực phẩm. Tiêu chuẩn ISO 22000 … Đọc thêm » “Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 22000”

I. GIỚI THIỆU ISO 22000 Đảm bảo tính nguyên vẹn của chuỗi cung cấp thực phẩm. Tiêu chuẩn ISO 22000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống an toàn thực phẩm do Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 34 ban hành. Tiêu chuẩn được xây dựng nhằm đảm bảo sự đồng bộ mang tính quốc tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn cũng...
Đọc Thêm

Xem thêm