Tư vấn xây dựng ISO 21001:2018- Hệ thống quản lý giáo dục

Tiêu Chuẩn Chứng Nhận ISO 21001:2018 Hệ thống quản lý giáo dục

Giới thiệu ISO 21001: Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục – Yêu cầu có hướng dẫn sử dụng

ISO 21001 là gì?

ISO 21001 sẽ cung cấp một công cụ quản lý chung cho các tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục có khả năng đáp ứng người học và các yêu cầu và nhu cầu khác của khách hàng.

Đây là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý độc lập, dựa trên ISO 9001 (không phải là một ứng dụng ngành) và phù hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác thông qua việc áp dụng Cấu trúc cấp cao.

ISO 21001 tập trung vào sự tương tác cụ thể giữa một tổ chức giáo dục, người học, khách hàng và các bên quan tâm có liên quan khác.

Tiêu chuẩn ISO 21001:2018 này áp dụng cho đối tượng nào?

ISO 21001 chỉ định các yêu cầu cho Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục (EOMS) khi một tổ chức như vậy:

Cần thể hiện khả năng của mình để luôn cung cấp, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng kiến thức cho người học phù hợp với các yêu cầu theo luật định và quy định hiện hành;
Nhằm mục đích nâng cao sự hài lòng của người học, các khách hàng khác và nhân sự thông qua việc áp dụng hiệu quả EOMS của mình, bao gồm các quy trình cải tiến hệ thống.

Tất cả các yêu cầu của ISO 21001 là chung chung và dự định áp dụng cho tất cả các tổ chức giáo dục cung cấp, chia sẻ và tạo điều kiện xây dựng kiến thức cho người học thông qua giảng dạy, đào tạo hoặc nghiên cứu, bất kể loại, quy mô và sản phẩm và dịch vụ được cung cấp. Do đó, tiêu chuẩn áp dụng cho hệ thống quản lý của bất kỳ tổ chức nào sử dụng chương trình giảng dạy để cung cấp, chia sẻ và chuyển giao kiến thức.

Tại sao ISO 21001 lại quan trọng?

Các tổ chức giáo dục có nhu cầu quan trọng và liên tục để đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của người học và các khách hàng khác để cải thiện khả năng tiếp tục làm như vậy.

ISO 21001 sẽ tập trung vào sự tương tác cụ thể giữa một tổ chức giáo dục, người học và các khách hàng khác. Các quy trình giáo dục hiện nay đang ngày càng tập trung vào việc đồng sáng tạo trong đó mối quan hệ khách hàng – nhà cung cấp truyền thống được cải tiến thành quan hệ đối tác hợp tác. Tiêu chuẩn này sẽ đưa ra hướng dẫn về cách cung cấp chất lượng trong môi trường mới đầy thách thức này.

Giáo dục khác với nhiều lĩnh vực khác ở chỗ một quá trình giáo dục thành công sẽ tối đa hóa cơ hội người học sẽ thành công, nhưng nó không thể đảm bảo kết quả đó. Nỗ lực và khả năng của người học là những biến số quan trọng để quá trình giáo dục thành công.

Học tập liên quan đến việc nội tâm hóa kiến ​​thức, phương pháp và kỹ năng. Tổ chức giáo dục kích thích sự nội tâm hóa kiến ​​thức, phương pháp và kỹ năng này và cung cấp khuôn khổ, đầu vào, quy trình và tài nguyên học tập. Nhưng nỗ lực và khả năng của người học xác định sự thành công của quá trình giáo dục.

Ai có thể hưởng lợi từ ISO 21001?

Mặc dù người học và các tổ chức giáo dục trên toàn thế giới là những người hưởng lợi chính từ tiêu chuẩn hệ thống quản lý mới này, tất cả các bên liên quan (mọi người) sẽ được hưởng lợi từ đầu ra của hệ thống quản lý được tiêu chuẩn hóa trong các tổ chức giáo dục.

Ví dụ về các tổ chức giáo dục bao gồm mầm non, tiểu học, tiểu học, trung học cơ sở, trung học, cao đẳng, đại học, giáo dục người lớn, giáo dục và đào tạo nghề, trung tâm dạy kèm hoặc huấn luyện, tổ chức đào tạo, phòng giáo dục / đào tạo, tư vấn và giáo dục không chính quy các nhà cung cấp dịch vụ. Một sự khác biệt khác tồn tại trong nguồn tài trợ bao gồm công (bao cấp), tư nhân (thương mại), tự túc (doanh thu được tạo ra trong nội bộ) và không vì lợi nhuận (được tài trợ).

Các bên quan tâm liên quan đến việc xác định các yêu cầu sẽ được hưởng lợi từ Tiêu chuẩn quốc tế này (giáo viên, phụ huynh, Chính phủ, tổ chức phi chính phủ, công đoàn, v.v.).

ISO 21001 sẽ cung cấp một công cụ quản lý chung cho các tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục có khả năng đáp ứng người học và các yêu cầu và nhu cầu khác của khách hàng.

Nhằm mục đích nâng cao sự hài lòng của người học, các khách hàng khác và nhân sự thông qua việc áp dụng hiệu quả EOMS của mình, bao gồm các quy trình cải tiến hệ thống.

Tin Liên Quan